Jedinstveni upravni odjel

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine kao i poslova državne uprave prenijetih na Općinu, ustrojen je Jedinstveni upravni odjel Općine Posedarje.
Unutar Jedinstvenog upravnog odjela ustrojeni su upravni odsjeci i službe koji čine Općinsku upravu u užem smislu.

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz djelokruga općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima.

Općinsko vijeće odlukom osniva i ukida Jedinstveni upravni odjel i upravna tijela te uređuje njihovo ustrojstvo, djelokrug i druga pitanja važna za rad. Ustrojstvo, Jedinstvenog upravnog odjela uređuje Općinsko vijeće posebnim aktom u skladu sa zakonom i Statutom Općine Posedarje.

Jedinstveni upravni odjel Općine Posedarje, u okviru svojeg djelokruga i ovlasti:
- neposredno izvršava i osigurava provedbu zakona, odluka, općih i pojedinačnih akata
Općinskog vijeća i Općinskog načelnika
- neposredno izvršava poslove državne uprave prenijete u djelokrug Općine,
- prati stanje u područjima iz svoga djelokruga i o tome izvještava Općinskog načelnika
- priprema nacrte odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće i načelnik, te izvješća, analize i druge materijale iz svog djelokruga za potrebe Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
- pruža stručnu pomoć građanima u okviru prava i ovlasti Općine,
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine Posedarje i dr.

Upravna tijela Jedinstvenog upravnog odjela Općine Posedarje dužna su svojim radom omogućiti ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom, Statutom Općine Posedarje i drugim propisima.

Upravna tijela Jedinstvenog upravnog odjela Općine Posedarje samostalna su u okviru svoje nadležnosti, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova odgovorna su načelniku.

Sredstva za rad Upravnih tijela Općine Posedarje osiguravaju se u Proračunu Općine Posedarje, u skladu sa zakonom.


Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela: Ana Kajtazi, dipl.iur.

call023/266-775

emailOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Savjetnik za ekonomske poslove: Nikolina Šimurina, mag.oec.

call 023/266-796

emailOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Komunalni redar: Jurica Brala, spec.bacc.oec.


ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Voditelj Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju: Žarko Zurak

call 023/266-774

emailOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


ODSJEK ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

Voditelj Odsjeka za računovodstvo i financije: Irena Novaković

call 023/266-778

emailOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Komunalni referent: Ankica Bertović

call 023/266-779

emailOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti: Marina Šimurina

call 023/266-180

emailOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


VLASTITI POGON ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Upravitelj Vlastitog pogona: Ante Klanac, spec.bacc.oec.

call 023/266-796

emailOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

TZO Posedarje

Zadarska Županija

Vlada RH

Sabor

© 2017 Općina Posedarje. Sva prava pridržana.Izrada & održavanje Meridies

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA