Turistička zajednica Općine Posedarje objavila je natječaj za direktora Turističkog ureda

Temeljem odredbi članka 17. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma  („Narodne novine“ broj 152/08), članka 41. Statuta Turističke zajednice Općine Posedarje, te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Posedarje od 28. ožujka 2019. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Posedarje raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

za izbor direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice Općine PosedarjeSukladno članku 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 152/08) i članku 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice („Narodne novine“ broj 23/17 i 72/17), kandidat za direktora/icu mora ispunjavati sljedeće uvjete:

Direktor turističkog ureda turističke zajednice Općine mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

1.      da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS),

2.      da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1. ovoga članka

3.      da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku

godinu;

4. da aktivno zna jedan svjetski jezik;

5. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba u roku od

     jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;

6. da poznaje rad na osobnom računalu.

 

Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata, adresu, broj telefona, broj mobitela i e-mail adresu, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu te potpis kandidata.


Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:


-  životopis,

-  preslike osobne iskaznice,

-  dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili potvrde odnosno    

    uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi),

- dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje 1 godinu radnog iskustva na poslovima  

   s područja turizma (preslika radne knjižice odnosno Elektronički zapis o podacima     

   evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ERPS),

-  prijedlog Programa rada turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje,

-  dokaz o aktivnom poznavanju stranog jezika - preslika svjedodžbe ili certifikata škole za

   strane jezike ili potvrda/izjava o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika,    

- preslika ili uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima

  položen ispit) ili izjavu da ga nije dužan polagati (napomena: u skladu s člankom 23. stavkom

  5. i 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, direktorom može

  biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit

  za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana

  stupanja na rad ili je riječ o osobi koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina

  radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi),

-  dokaz o poznavanju rada na računalu - potvrda ili izjava o poznavanju rada na osobnom

    računalu.

 

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja je 15 dana od objave Natječaja u Zadarskom listu, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – područni ured Zadar i na službenoj stranici Općine Posedarje. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Turistička zajednica Općine Posedarje, Turističko vijeće, Trg Martina Posedarskog 1, s naznakom „Ne otvarati – Natječaj za direktora/icu“.

 
Nepravovremene i nepotpune prijave prema uvjetima iz ovog natječaja neće se razmatrati.  

Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Posedarje će za svakog kandidata putem Ministarstva pravosuđa provjeriti postoji li zapreka iz Ad.7. uvjeta ovog natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice  Općine Posedarje.

Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Posedarje zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

 

Turističko  vijeće Turističke zajednice Općine Posedarje

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA