Upravni odjel

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine kao i poslova državne uprave prenijetih na Općinu, ustrojen je Jedinstveni upravni odjel Općine Posedarje.
Unutar Jedinstvenog upravnog odjela ustrojeni su upravni odsjeci i službe koji čine Općinsku upravu u užem smislu.

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz djelokruga općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima.

Općinsko vijeće odlukom osniva i ukida Jedinstveni upravni odjel i upravna tijela te uređuje njihovo ustrojstvo, djelokrug i druga pitanja važna za rad. Ustrojstvo, Jedinstvenog upravnog odjela uređuje Općinsko vijeće posebnim aktom u skladu sa zakonom i Statutom Općine Posedarje.

Jedinstveni upravni odjel Općine Posedarje, u okviru svojeg djelokruga i ovlasti:
- neposredno izvršava i osigurava provedbu zakona, odluka, općih i pojedinačnih akata
Općinskog vijeća i Općinskog načelnika
- neposredno izvršava poslove državne uprave prenijete u djelokrug Općine,
- prati stanje u područjima iz svoga djelokruga i o tome izvještava Općinskog načelnika
- priprema nacrte odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće i načelnik, te izvješća, analize i druge materijale iz svog djelokruga za potrebe Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
- pruža stručnu pomoć građanima u okviru prava i ovlasti Općine,
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine Posedarje i dr.

Upravna tijela Jedinstvenog upravnog odjela Općine Posedarje dužna su svojim radom omogućiti ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom, Statutom Općine Posedarje i drugim propisima.

Upravna tijela Jedinstvenog upravnog odjela Općine Posedarje samostalna su u okviru svoje nadležnosti, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova odgovorna su načelniku.

Sredstva za rad Upravnih tijela Općine Posedarje osiguravaju se u Proračunu Općine Posedarje, u skladu sa zakonom.

TZO Posedarje

Zadarska Županija

Vlada RH

Sabor

© 2017 Općina Posedarje. Sva prava pridržana.Izrada & održavanje Meridies

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA