- Plan nabave Općine Posedarje za 2017.g. možete pročitati OVDJE.

- I. Izmjene i dopune plana nabave Općine Posedarje za 2016.g. možete pročitati OVDJE.

- Plan nabave Općine Posedarje za 2016.g. možete pročitati OVDJE.

- Plan nabave Općine Posedarje za 2015.g. možete pročitati OVDJE.

- Plan nabave Općine Posedarje za 2014.g. možete pročitati OVDJE.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POSEDARJE na 2. sjednici održanoj dana 31.08.2012.g. temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), članka 29. i 30. Zakona o proračunu („Narodne Novine“ 87/08), članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11) i članka 39. Statuta Općine Posedarje („Službeni glasnik Općine Posedarje“ 03/09 i 05/10) d o n o s i:

ODLUKA o donošenju Plana nabave za proračunsku godinu 2012.

 

Članak 1.

Ovaj plan nabave odnosi se na nabavu robe, radova i usluga na području Općine Posedarje, a obuhvaća bagatelnu nabavu te nabavu male vrijednosti.

Članak 2.

Planirana nabave ostvarit će se putem Proračuna Općine Posedarje za 2012.g.

Članak 3.

Plan nabave sastoji se od:

PREDMET NABAVE

EVID.
BROJ
NABAVE

PROCIJENJENA VRIJEDNOST
NABAVE
(AKO JE
POZNATA)

VRSTA
POSTUPKA JN,
UKLJUČUJUĆI
I USLUGE IZ DODATKA II.B

SKLAPA LI SE UGOVOR O JN ILI OKVIRNI SPORAZUM

PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA

PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA
O JN ILI OKVIRNOG SPORAZUMA

POZICIJA
U
PRORAČ.

Uredski materijal

 

26.080,00

       

4,15

Opskrba električnom (Elektra)

 

424.000,00

       

16,50

Usluge telefona

 

50.000,00

       

18

Poštarina

 

22.000,00

       

18

Usluge promidžbe i informiranja

 

47.680,00

       

5,20

Intelektualne i osobne usluge (odvjetnici)

 

56.000,00

       

23

Ostale usluge

 

24.000,00

       

24

Reprezentacija

 

48.000,00

       

26

RAZVOJ POSLOVNE ZONE

             

Intelektualne i osobne usluge (geodetske)

 

51.584,00

       

36

Ostali građevinski objekti

MJN
-12/01

240.000,00

Otvoreni postupak

Ugovor

9 mj

6 mj

39

 

             
               

KOMUNALNA DJELATNOST

             

Odvoz otpada (Čistoća)

Deratizacija (Cian)

 

150.000.00

50.000,00

       

43

43

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

             

Usluge tekućeg održavanja (Baščica)

 

464.000,00

       

44

Održavanje nerazvrstanih cesta

 

 

 

 

 

 

 

Usluge tekućeg održavanja

 

40.000,00

 

 

 

 

48

Održavanje javne rasvjete

 

 

 

 

 

 

 

Materijal i dijelovi

 

24.000,00

 

 

 

 

49

Usluge tekućeg održavanja

 

68.000,00

 

 

 

 

51

Opskrba mještana vodom s hidranata

 

 

 

 

 

 

 

Usluge tekućeg održavanja (Baščica)

 

216.000,00

       

52

Potrošak vode (Vodovod)

 

480.000,00

       

53

Održavanje groblja

 

 

 

 

 

 

 

Održavanje groblja (Baščica)

Posedarje

Vinjerac

Slivnica

Islam Latinski

Podgradina

 

60.560,00

12.000,00

22.000,00

18.000,00

18.000,00

       

54

54

54

54

54

54

Održavanje građevinskih objekata

 

 

 

 

 

 

 

Održavanje Općinske zgrade(ured za Katastar

 

27.000,00

       

56

Popravak krovišta

 

57.000,00

       

56

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

             

Izgradnja vodovoda

             

Usluge održavanja

 

24.000,00

       

57

Proširenje vodovodne mreže

MJN
-12/02

230.000,00

Otvoreni postupak

Ugovor

9 mj

6 mj

59

Izgradnja kanalizacije

 

 

 

 

 

 

 

Ostala nematerijalna imovina

MJN
-12/03

120.000,00

Otvoreni postupak

Ugovor

9 mj

2 mj

60

Izgradnja prometnica

 

 

 

 

 

 

 

Ceste

MJN
-12/04

184.000,00

Otvoreni postupak

Ugovor

9 mj

2 mj

62

Izgradnja vanjske rasvjete

 

 

 

 

 

 

 

Energetski i komuni.vodovi

MJN
-12/05

880.000,00

Otvoreni postupak

Ugovor

9 mj

6 mj

63

Rekonstrukcija groblja

 

 

 

 

 

 

 

Ostala nematerijalna imovina

MJN
-12/06

224.000,00

Otvoreni postupak

Ugovor

9 mj

6 mj

65

ŠPORT

 

 

 

 

 

 

 

Održavanje sportskih objekata

 

 

 

 

 

 

 

Održavanje sportskih objekata

 

42.400,00

       

84

Opskrba vodom (Vodovod)

 

96.000,00

       

85

Članak 4.

Ovaj Plan nabave objavit će se na internetskim stranicama Općine Posedarje u roku od 60 dana od dana donošenja Proračuna za 2012. g.te će na njima ostati objavljen najmanje do 30. lipnja 2013.g.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu odmah, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Posedarje“.

 

Klasa: 400-08/12-01-01

Ur. broj: 2198/07-1/1-12-01

Posedarje, 31.08.2012.g.

                                                                                                                                                                                                    OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POSEDARJE

                                                                                                                                                                                                                        PREDSJEDNIK

                                                                                                                                                                                                                          Niko Zekić

logo desno 1122

Video

Tko je online 

Imamo 314 gostiju i nema članova online

Scroll to top