JAVNI NATJEČAJ - Općina Posedarje

Klasa: 112-02/17-01/01

Urbroj: 2198/07-1/3-17-03 od 4. VIII. 2017.    (3728)

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), načelnik Općine Posedarje raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Posedarje, na radno mjesto:

– pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Stručni uvjeti:

– stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist pravnog ili ekonomskog smjera, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za upravljanje Odjelom;

– vežeći certifikat iz područja javne nabave;

– stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, doprinos razvoju novih koncepata, te rješavanje strateških zadaća;

– stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanju o najsloženijim stručnim pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama vezanima uz utvrđenu politiku Jedinstvenoga upravnog odjela;

– stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanju o najsloženijim stručnim pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama vezanima uz utvrđenu politiku Odjela;

– stupanj odgovornosti koji uključuje najvišu materijalnu, financijsku i odgovornost za zakonitost rada i postupanja, uključujući široku nadzornu i upravljačku odgovornost. Najviši stupanj utjecaja na donošenje odluka koje imaju znatan učinak na određivanje politike i njenu provedbu;

– stalna stručna komunikacija unutar i izvan Odjela od utjecaja na provedbu plana i programa upravnoga tijela;

– položen državni stručni ispit;

– poznavanje rada na PC-ju.

Na temelju članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 74/10 i 125/14) osobe koje su po nekadašnjim propisima stekle visoku stručnu spremu mogu biti raspoređene na radna mjesta za koja je kao uvjet utvrđen stupanj obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist.

Ravnopravno se mogu natjecati osobe obaju spolova, kao i osobe bez položenog državnog stručnog ispita, koje su stekle potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, pod uvjetom da ga polože u roku od godine dana od dana prijma u službu.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a u službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. spomenutog zakona.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

– životopis

– preslik osobne iskaznice

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (izvornik ili preslik domovnice)

– dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili preslik diplome)

– vežeći certifikat iz područja javne nabave

– potvrdu HZMO-a o duljini radnog staža

– preslik svjedodžbe o položenome državnome stručnom ispitu (ako kandidat ima položen državni stručni ispit)

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci

– vlastoručno potpisanu izjavu kako ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu. Prije donošenja rješenja o prijmu, sve isprave koje su dostavljene u presliku izabrani kandidat dužan je dostaviti na uvid u izvorniku.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način testiranja kandidata i područja testiranja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na web-stranici Općine Posedarje (www.opcina-posedarje.hr) i oglasnoj ploči, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Posedarje, Trg Martina Posedarskog 1, 23242 Posedarje, s obveznom naznakom: »Natječaj za prijam u službu – ne otvaraj«. Prijave se mogu dostaviti i neposredno u prostorije Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Posedarje. Prijava je podnesena u roku ako je prije isteka roka zaprimljena u pisarnici Općine Posedarje, a ako je prijava upućena poštom preporučeno ili predana ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, dan predaje pošti, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje javnopravnom tijelu kojem je upućena. Općina Posedarje zadržava pravo poništenja natječaja bez bilo kakvih obveza prema kandidatima.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će se izvijestiti dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata u zakonskom roku.

                                                                                                                                                                              Općina Posedarje

 

logo desno 1122

Video

Vremenska prognoza

Clear

14°C

Posedarje

Clear
Wind: ENE at 11.27 km/h
Thursday
Sunny
17°C / 28°C
Friday
Sunny
19°C / 28°C
Saturday
Sunny
20°C / 30°C

Tko je online 

Imamo 52 gostiju i nema članova online

Scroll to top