77
REPUBLIKA  HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA POSEDARJE
OPĆINSKI NAČELNIK
 
Klasa: 402-03/15-01/01
UR.BROJ:2198/07-3-15-01
 
Posedarje, 07.09.2015.g.
 
Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/08, 150/11, 144/12 i 19/13) Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine broj: 47/90,27/93 i 38/09), Zakona o športu („Narodne novine broj: 71/06. 150/08, 124/10, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15), Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj  76/93, 11/94, 38/09),  Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj: 157/13 i 152/14), Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine broj:87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) i Statuta Općine Posedarje („Službeni glasnik Općine Posedarje“ 01/13, 02/13) Općinski načelnik Općine Posedarje, objavljuje
 
 
O G L A S
Za predlaganje programa javnih potreba  u kulturi, športu, tehničkoj kulturi, školstvu,
socijalnoj skrbi i  humanitarnim aktivnostima od interesa za Općinu Posedarje u 2016 godini
 
I
U javne potrebe u kulturi, športu, tehničkoj kulturi, školstvu, socijalnoj skrbi i humanitarnim aktivnostima na području Općine Posedarje za 2016. Godinu uvrstit će se u skladu s Zakonom i ocjenom izvršenja programa za 2015. Godinu djelomično ili u cijelosti:
 
A) KULTURA
 
1.Programi ustanova, organizacija i udruga u kulturi koje obavljaju poslove od interesa za Općinu Posedarje.
2.Programi zaštite i revitalizacije spomenika kulture od posebne vrijednosti za Općinu Posedarje.
3.Izdavanje knjiga, brošura, časopisa i listova u kulturi od interesa za Općinu Posedarje.
4.Programi koji imaju za cilj unapređenje i stvaranje nove kvalitete kazališno-scenskog, glazbenog i likovnog života Općine Posedarje.
5.Programi koji imaju za cilj oživljavanje i poticanje kulturno-amaterskog stvaralaštva na području Općine Posedarje.
6.Akcije i manifestacije u književno-nakladničkoj, muzejsko-galerijskoj, likovnoj i glazbeno-scenskoj djelatnosti od interesa za Općinu Posedarje.
7.Rekonstrukcija, sanacija, investicijsko održavanje i opremanje objekata i ustanova kulture od interesa za Općinu Posedarje
 
B) ŠPORT
 
Programi koje predlažu športske udruge i društva, zajednice športskih  udruga, odgojno-obrazovane ustanove, učenička športska društva, te udruge pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju športske djelatnosti koje su zakonom određene da su od lokalnog značaja i da su u svezi s:
1.Poticanjem i promicanjem športa
2.Provođenjem djela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži
3.Treningom, organiziranjem i provođenjem sustava domaćih i međunarodnih natjecanja, te općom i zdravstvenom zaštitom športaša.
4.Športsko –rekreacijskim aktivnostima građana, kao i drugim športskim aktivnostima koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i postizanja psihofizičke sposobnosti stanovništva.
5.Tjelesnom kulturom i športskim aktivnostima invalida i drugih osoba oštećenog zdravlja.
6.Održavanjem i izgradnjom objekata od značaja za Općinu Posedarje.
7.Stručnim radom u športu, te obrazovnom i informacijskom djelatnošću u športu.
 
C) TEHNIČKA KULTURA
 
Prijedlozi programa trebaju obuhvaćati djelatnosti tehničke kulture:
1.Poticanje i promicanje tehničke kulture.
2.Odgoj, obrazovanje i osposobljavanje djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih zvanja i vještina za darovitu i hendikepiranu djecu.
3.Programi organiziranja promaknuća tehnoloških inovacija (izložbe, sajmovi)
4.Organiziranje i provođenje smotra znanstveno-tehničkog stvaralaštva mladih.
5.Nabavka opreme, održavanje i popravak objekata  tehničke kulture.
6.Informativno nakladničke djelatnosti i djelatnosti glede tehničke kulture u Općini Posedarje.
 
D) ŠKOLSTVO
 
Prijedlozi programa trebaju obuhvaćati djelatnosti:
1.Podizanje standarda školskog odgoja i obrazovanja.
2.Sufinanciranje izvannastavničkih aktivnosti i projekata.
 
E) SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNE AKTIVNOSTI
 
Prijedlozi programa moraju obuhvaćati aktivnosti ustanova, udruga, organizacija i pojedinaca na području  socijalnog rada i humanitarnih aktivnosti:
1.Programi i aktivnosti udruga hrvatskih udruga ratnij vojnih invalida, hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata, hrvatskih branitelja, obitelji poginulih i nestalih branitelja.
2.Programi i aktivnosti  udruga civilnih stradalnika domovinskog rata, različitih udruga.
3.Aktivnosti  usmjerene za pomoć starim i nemoćnim osobama, hendikepiranim osobama.
4.Aktivnosti usmjerene na području zdravstvene zaštite
5.Programi i aktivnosti za djecu i mlade
 
II
Prijedlozi i programa moraju sadržavati:
 
1.Osobnu kartu organizacije, odnosno subjekta koji se natječe (naziv, adresu, telefon , imena odgovornih osoba)
2.Rješenje Županijskog Ureda za opću upravu o registraciji udruge prema Zakonu o udrugama.
3.Pregled aktivnosti, te izvješća o utrošenim sredstvima ukoliko ih je Općina Posedarje odobrila udruzi u 2015 godini i prijedlog programa rada za 2016 godinu s financijskim planom (financijski plan kojim se iskazuju prihodi po izvorima i rashodi po namjenama).
4.Prikaz ostalih potreba i aktivnosti relevantnih  za djelovanje udruge ili organizacije.
 
III
 
Rok za dostavu prijedloga je do 15.listopada 2015. Godine.
Prijedlozi programa dostavljaju se na adresu: Općina Posedarje, Jedinstveni upravni  odjel, Trg Martina Posedarskog 1, 23242 Posedarje, osobo ili poštom.
Nepotpuni prijedlozi, te prijedlozi koji pristignu izvan utvrđenog roka za dostavu neće se uzimati u razmatranje.
 
Prijavnicu za program javnih potreba za 2016. godinu možete preuzeti OVDJE.
 
                                                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                                                   v.r.  Ivica Zurak
 

Glavni izbornik 

logo desno 1122

Video

Tko je online 

Imamo 56 gostiju i nema članova online

Scroll to top